ดร.พันธุ์วดี วัฒนสิน ได้รับทุน Sakura Exchange Program in Science ให้ไปศึกษาดูงานที่ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 8 วัน ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2561 ภายใต้โครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program ซึ่งจัดโดย Japan Science and Technology Agency