TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ที่ได้รับ 2 โล่เกียรติยศ ได้แก่ โล่เกียรติยศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 กลุ่มที่ 1.2 คณะวิทยาศาสตร์ และ โล่เกียรติยศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และนายอัสมี สอและ ที่ได้เข้ารับโล่เกียรติยศรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 และขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และนายกฤตภาส แก้วหนู ที่ได้เข้ารับโล่เกียรติยศรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์