ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ จาก TAB-CoE ม.อ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม” ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมกระบี่รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นองค์ความรู้การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว สำนักงานการพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สกว. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และนักวิชาการการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด จะนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการดินปุ๋ยและการจัดการสวนปาล์มน้ำมันไปส่งเสริมและขยายผลสู่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต่อไป