รศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้สนับสนุนและส่งตัวแทนนักศึกษาทุนพสวท.ระดับปริญญาตรี 2 คน คือ นางสาวปิยะวดี ขาวเอี่ยม และนางสาวณัชชา รสิตานนท์ ไปทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ณ Universitat AutÒnoma de Barcelona (UAB), เมือง Barcelona, ประเทศสเปน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้เข้าร่วมทำงานวิจัยที่ Department of Chemical, Biological and Environmental Engineering   ซึ่งมี Asst. Prof. Paqui Blánquez Cano และ Professor อีกหลายๆท่านในภาควิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา งานวิจัยที่ได้ศึกษาจะเน้นงานด้านเคมีวิเคราะห์เป็นหลัก คือศึกษาวิธีในการวิเคราะห์สารปนเปื้อนเหล่านี้ โดยใช้เทคนิคทาง Chromatograph ต่างๆ เช่น Gas Chromatography (GC-FID, GC-ECD), Liquid chromatography (LC-MS, HPLC) ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆที่นักศึกษาได้รับ เพื่อสามารถนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น