เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ TAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ” ในโครงการพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

          ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งได้จัดโครงการพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2565 ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น