นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงาน Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยรายชื่อนักศึกษาและงานวิจัยมีดังนี้

1. นางสาวเกตน์นิภา ล่ำล่อง นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมีวิเคราะห์ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง “Development of a poly(o-phenylenediamine) coated aluminium garter spring micro-solid phase extractor for the analysis of pyrethroids in fresh chilli samples” โดยมี รศ.ดร.จงดี บูรณชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2. Deki นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมีวิเคราะห์ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง “A natural sponge (Luffa cylindrical) as a solid phase extraction sorbent for the simultaneous determination of 17-β-estradiol, estrone and testosterone in aquaculture farm water” โดยมี รศ.ดร.จงดี บูรณชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

3. นายธนวัฒน์ ตันติวงศ์เมธี นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมีวิเคราะห์ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง “Flow injection amperometric sensor for glutathione detection based on rGO-COOH modified screen-printed carbon electrode” โดยมี รศ.ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม และ ดร. สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น