รศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้สนับสนุนและส่งนักศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี 2 คน คือ นางสาวอรัชพร อุทัยรังษี และ นายจักริน โลหะนวกุล ไปทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ณ Universitat AutÒnoma de Barcelona (UAB), เมือง Barcelona, ประเทศสเปน ในช่วงระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 16 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยได้เข้าร่วมทำงานวิจัยที่ Department of Chemical, Biological and Environmental Engineering ซึ่งมี Prof. Paqui Blánquez Cano และ Professor อีกหลายๆท่านในภาควิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา งานวิจัยที่ได้ศึกษาจะเน้นงานด้านเคมีวิเคราะห์เป็นหลัก คือศึกษาวิธีในการวิเคราะห์สารปนเปื้อน โดยใช้เทคนิคทาง Chromatograph ต่างๆ เช่น Gas Chromatography (GC-FID, GC-ECD), Liquid chromatography (LC-MS, HPLC) ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆที่นักศึกษาได้รับ เพื่อสามารถนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น