เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมเสวนาบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการทำวิจัย และกระบวนการเรียน เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามแผนที่กำหนดในหัวข้อ “เส้นทางการเป็นบัณฑิตศึกษาที่ดีพร้อมในศตวรรษที่ 21” ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ และเข้ารับรางวัลในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น